các hệ số trong bảng tổng hợp dự toán chuyên ngành xây lắp điện cuả căn hộ Gold Tower

cụ thể phần chi phí tư vấn xây dựng căn hộ Gold Tower gồm:
1 chi phí thiết kế XD:
-Thiết kế hệ thống đường dây cấp điện hạ áp :3,17%*0,8*Gxd
-Thiết kế cáp ngầm 24kv :1,86%*(Gxd+Gtb)
-Thiết kế cáp ngầm 0,4kv :1,7%*(Gxd+Gtb)
+Thiết kế TBA :3,17%*2,57*Gxd
2 Chi phí phá dỡ:
-Thiết kế phá dỡ tuyến cáp ngầm 24kv :1,9%*Gxd
-Thiết kế phá dỡ tuyến dây 0,4kv :3,17%*0,8*Gxd
-Thiết kế phá dỡ TBA :3,17%*2,57*Gxd

Theo quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD thì quyết định về Định mức Chi phí Thiết kế đã hết hiệu lực mà hiện nay áp dụng theo văn bản 1751/BXD-VP.

Theo như hướng dẫn tại mục 3.3.6 theo văn bản 1751 thì căn hộ Gold Tower hoàn toàn có thể tính được chi phí thiết kế đối với công trình của bạn.

Khi lập dự toán thì các hệ số sử dụng phải đơn giản, dễ hiểu và không được nhân gộp các hệ số lại với nhau (gây khó hiểu cho người đọc)

Ngoài ra phần bìa tổng dự toán có nêu rõ căn cứ lập dự toán căn hộ Gold Tower có thể dựa vào đấy để biết được dự toán của bạn đang có tính theo văn bản nào. Đối với công trình điện ban vẫn áp dung theo thông tư 05 và văn bản 1751. con hệ số 3,17% là hệ số dung theo thông tư 02 ( minh không nhớ chính xác) hệ số 3,17% là áp dung cho báo cáo kinh tế kỹ thuật. bây giờ áp dụng thông tư 05 thi công trình. Báo cáo kinh tế ký thuật hệ số là 3,04% đối với công trình giá trị xây lắp <1 tỷ, còn 1 tỷ<GTXL <7 tỷ bạn phải nội suy. còn hệ số 0,8 là hệ số đối với Đ DK 0,4kV, với trạm biến âp 2,56 theo đơn giá 285 của bộ công nghiệp cũ. Bạn cú bam vào đơn gia và thông tư 05, văn bản 1751 là đủ.

Leave a Reply